Hledat
Kategorie
  Značky
  Blog
   Nenalezeny žádné produkty.
   KontaktPorovnat
   Všechny kategorie
   Uživatelské menu
   Všechny kategorie

   Obchodní podmínky

   OBCHODNÍ PODMÍNKY

   1. Úvodní ustanovení

   1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti LUTRA MEDICAL s.r.o., se sídlem Bezručova 211, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ: 756 61, IČ: 277 98 283 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) jednající v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání popřípadě jménem nebo na účet podnikatele prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.lutramedical.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
   1.2 Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.lutramedical.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Součástí obchodních podmínek jsou i informace zveřejněné na webové stránce.
   1.3 Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ujednání obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními na webových stránkách.
   1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a to ve znění účinném ke dni jejího uzavření.

   2. Uživatelský účet

   2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující nemůže provádět objednávání zboží bez registrace. Pro registraci musí kupující pravdivě uvést svou obchodní firmu, sídlo podnikatele, IČO, DIČ, jméno příjmení, e-mail a telefon. Pro prověření údajů sdělených kupujícím je prodávajícím provedena registrace kupujícího, o čemž je kupující zpraven a získá přístup do uživatelského rozhraní obchodu.
   2.2 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen přihlašovacím e-mailem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a znemožnit jeho užití třetí osobou a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
   2.3 Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
   2.4 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
   2.5 Kupující se zavazuje určit jednu osobu odpovědnou za uzavírání a správu kupních smluv prostřednictvím webového rozhraní obchodu prodávajícího a oznámit jméno, příjmení a její vztah k prodávajícímu vč. jejího pracovního zařazení prodávajícímu.

   3. Uzavření kupní smlouvy

   3.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
   3.2 Informace o dostupnosti zboží je uvedena u každého konkrétního zboží ve webovém rozhraní obchodu:
    a) „Skladem“ - zboží má prodávající na skladě a je možné zahájit expedování ihned po uzavření kupní smlouvy,
    b) „Zboží je na cestě od dodavatele“ - zboží je objednáno u našeho dodavatele a čekáme na jeho dodání,
    c) „Na objednávku“ - zboží pro Vás objednáme u našeho dodavatele ihned po přijetí Vaší objednávky.
   3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
   3.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
   3.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu po dokončení objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
   3.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
   3.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím objednávky (akceptací). Objednávka je přijata předáním zboží dopravci. Vše, co si strany kupní smlouvy poskytnou před přijetím objednávky, se považuje za zálohu.
   3.8 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
   3.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

   4. Cena zboží a platební podmínky

   4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   Při první objednávce:
    a) zálohovou fakturou - platba předem na účet prodávajícího
    b) dobírkou - platba kurýrovi v místě určeném kupujícím v objednávce (hotovost, platba kartou).
   Každou další objednávku je možné uhradit:
    a) fakturou - bezhotovostně převodem na účet prodávajícího
    b) zálohovou fakturou - platba předem na účet prodávajícího
    c) dobírkou - platba kurýrovi v místě určeném kupujícím v objednávce (hotovost, platba kartou).
   4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Kupující prohlašuje, že si je vědom skutečné hodnoty poskytnutého plnění a bezvýhradně souhlasí se sjednanou cenou plnění.
   4.3 K celkové ceně objednávky do 2500 Kč bez DPH se pro zákazníky na území ČR připočítá:
    a) přepravní v hodnotě 210 Kč s DPH, pokud je zboží placený převodním příkazem
    b) přepravní v hodnotě 160 260  Kč s DPH, pokud je zboží placený na dobírku
   Objednávka nad 2500 Kč bez DPH je bez poplatků.
   4.4 Kupní cena je splatná nejpozději při převzetí zboží.
   4.5 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
   4.6 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Kupující souhlasí s vystavením a zasláním účtenky elektronickou formou.

   5. Odstoupení od kupní smlouvy

   5.1 Smluvní strany mají právo od kupní smlouvy odstoupit v případech stanovených zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanským zákoníkem“).
   5.2 V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu zasláno nebo předáno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
   5.3 Kupující bere na vědomí, že pokud bude zboží vrácené kupujícím poškozené, opotřebené či částečně spotřebované, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Ustanovení § 1833 občanského zákoníku tím není dotčeno.

   6. Přeprava a dodání zboží

   6.1 Způsob přepravy a dodání zboží volí kupující v objednávce. Podmínky přepravy a dodání jsou uvedeny na webových stránkách.
   6.2 Prodávající je povinen buďto sám anebo prostřednictvím dopravce dodat zboží na místo dodání a kupující je povinen jej na místě dodání převzít.
   6.3 Nepřevezme-li kupující zboží při dodání ani v přiměřené dodatečné lhůtě určené prodávajícím, kupní smlouva se od počátku ruší a prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat poplatek za uskladnění a správu objednávky ve výši 100 Kč (slovy: sto korun českých). Toto ujednání nebrání stranám uzavřít např. výměnou elektronické korespondence novou kupní smlouvu se stejným předmětem plnění.
   6.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv vad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

   7. Reklamační řád (Práva z vadného plnění)

   7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku).
   7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že zboží je v ujednaném množství, jakosti a provedení. Má-li zboží vadu, za kterou odpovídá prodávající a vztahuje se na něj záruka, má kupující právo zboží u prodávajícího reklamovat pro rozpor s kupní smlouvou. Pro posouzení reklamace je nutné, aby reklamované zboží bylo při vrácení prodávajícímu čisté, kompletní a vrácen v souladu s obecně závaznými hygienickými předpisy anebo hygienickými zásadami. Prodávající je oprávněn odmítnou převzetí zboží a zahájení reklamačního řízení, pokud vrácené zboží nebude splňovat výše uvedené podmínky.
   7.3 Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.
   7.4 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
    a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
    b) na odstranění vady opravou zboží,
    c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
    d) odstoupit od smlouvy.
   Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
   Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu.
   7.5 Prodávající neodpovídá za vady zboží, pokud prodávající způsobil vadu zboží sám kupující před převzetím zboží o vadě věděl, byl na vadu výslovně upozorněn anebo byla na zboží z důvodu jeho vadnosti poskytnuta kupujícímu sleva z kupní ceny vady byly způsobeny neodborným zásahem či manipulací se zbožím po jeho dodání.

   8. Další práva a povinnosti smluvních stran

   8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
   8.2 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
   8.3 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
   8.4 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

   9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

   9.1 Kupující nebo fyzická osoba, která jej zastupuje, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) a to k marketingovým a obchodním účelům prodejce a třetích osob.
   9.2 Kupující a jím pověřené osoba souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetí osobě.
   9.3 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci na webové stránce, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
   9.4 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
   9.5 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
   9.6 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci poskytnout. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
   9.7 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Vytvořením uživatelského účtu (registrací) souhlasí kupující se zasíláním obchodních nabídek a výzev k dokončení kupujícím nedokončeného nákupu tedy se zasíláním nabídek k uzavření kupní smlouvy na zboží vložené kupujícím do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu avšak následně neobjednané.
   9.8 Působnost dozorového a dohledového úřadu pro oblast ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze, na který se může kupující obrátit při porušení ochrany jeho osobních údajů prodávajícím.
   9.9 V podrobnostech jsou podmínky zpracování osobních údajů a nakládání s nimi zpracovány v dokumentu Zásady pro zpracování osobních údajů účinného od 10.01.2022 a zveřejněného na webových stránkách prodávajícího.

   10. Závěrečná ustanovení

   10.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu písemně v listinné podobě. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
   10.2 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
   10.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
   10.4 Obě smluvní strany na sebe přebírají nebezpeční změny okolnosti, a ustanovení § 1765 odst. 1 a 1766 OZ se nepoužije.
   10.5 Při pochybnostech o tom, zda bylo zboží dodáno nebo zda byl jiný úkon (volání, odeslání elektronické či faxové zprávy, výzva, upomínka, apod.) proveden, je rozhodující výpis ze systému prodávajícího nebo příslušného dodavatele služeb prodávajícího.
   10.6 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit, doplňovat či rušit. Veškeré právní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím před nabytím účinnosti těchto obchodních podmínek zůstávají i nadále v platnosti, považují se ve svém souhrnu za kupní smlouvu a řídí se obchodními podmínkami v příslušném znění.
   10.7 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 10.01.2022.

   VER1.-2022-10-01

   Košík obsahuje nepovolené položky

   Zobrazit košík

   Zboží bylo přidáno do porovnání

   Prosím čekejte...
   Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později