Hledat
Kategorie
  Značky
   Blog
     Nenalezeny žádné produkty.
     KontaktPorovnat
     Všechny kategorie
     Uživatelské menu
     Všechny kategorie

     Obchodní podmínky

     OBCHODNÍ PODMÍNKY

     1. Úvodní ustanovení

     1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodníspolečnosti LUTRA MEDICAL s.r.o., se sídlem Bezručova 211, Rožnov pod Radhoštěm,PSČ: 756 61, IČ:(dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva apovinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy(dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou čiprávnickou osobou (dále jen „kupující“) jednající v souvislosti s vlastníobchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svéhopovolání popřípadě jménem nebo na účet podnikatele prostřednictvím internetovéhoobchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován nainternetové adrese www.lutramedical.cz,a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraníobchodu“).
     1.2 Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvníchstran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.lutramedical.cz (dále jen „webovástránka“) a další související právní vztahy. Součástí obchodních podmínek jsou iinformace zveřejněné na webové stránce.
     1.3 Odchylná ujednání v kupní smlouvěmají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ujednání obchodníchpodmínek mají přednost před ustanoveními na webových stránkách.
     1.4Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a to veznění účinném ke dni jejího uzavření.

     2. Uživatelský účet

     2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce můžekupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelskéhorozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).Kupující nemůže provádět objednávání zboží bez registrace. Pro registraci musíkupující pravdivě uvést svou obchodní firmu, sídlo podnikatele, IČO, DIČ, jménopříjmení, e-mail a telefon. Pro prověření údajů sdělených kupujícím jeprodávajícím provedena registrace kupujícího, o čemž je kupující zpraven a získápřístup do uživatelského rozhraní obchodu.
     2.2 Přístup k uživatelskému účtuje zabezpečen přihlašovacím e-mailem a heslem. Kupující je povinen zachovávatmlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu aznemožnit jeho užití třetí osobou a bere na vědomí, že prodávající neneseodpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
     2.3 Prodávajícíje oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůjuživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší svépovinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
     2.4 Kupující bere navědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména sohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího,popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
     2.5Kupující se zavazuje určit jednu osobu odpovědnou za uzavírání a správu kupníchsmluv prostřednictvím webového rozhraní obchodu prodávajícího a oznámit jméno,příjmení a její vztah k prodávajícímu vč. jejího pracovního zařazeníprodávajícímu.

     3. Uzavření kupní smlouvy

     3.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím kprodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízenéhozboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a cenytohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovémrozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřítkupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zbožíumístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinenuzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
     3.2 Informace o dostupnosti zbožíje uvedena u každého konkrétního zboží ve webovém rozhraní obchodu:
      a)„Skladem“ - zboží má prodávající na skladě a je možné zahájit expedování ihnedpo uzavření kupní smlouvy,
      b) „Zboží je na cestě od dodavatele“ - zbožíje objednáno u našeho dodavatele a čekáme na jeho dodání,
      c) „Naobjednávku“ - zboží pro Vás objednáme u našeho dodavatele ihned po přijetí Vašíobjednávky.
     3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladechspojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením adodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdyje zboží doručováno v rámci území České republiky.
     3.4 Pro objednání zbožívyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkovýformulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží„vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručeníobjednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dálespolečně jen jako „objednávka“).
     3.5 Před zasláním objednávky prodávajícímuje kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupujícívložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chybyvzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímupo dokončení objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považoványza správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdrženíkupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické poštykupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen„elektronická adresa kupujícího“).
     3.6 Prodávající je vždy oprávněn vzávislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny,předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzeníobjednávky (například písemně či telefonicky).
     3.7 Smluvní vztah meziprodávajícím a kupujícím vzniká přijetím objednávky (akceptací). Objednávka jepřijata předáním zboží dopravci. Vše, co si strany kupní smlouvy poskytnou předpřijetím objednávky, se považuje za zálohu.
     3.8 Kupující bere na vědomí, žeprodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, kterédříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodníchpodmínek).
     3.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálkupři uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použitíkomunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy(náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradíkupující sám.

     4. Cena zboží a platební podmínky

     4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvymůže kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
     Při prvníobjednávce:
      a) zálohovou fakturou - platba předem na účetprodávajícího
      b) dobírkou - platba kurýrovi v místě určeném kupujícím vobjednávce (hotovost, platba kartou).
     Každou další objednávku jemožné uhradit:
      a) fakturou - bezhotovostně převodem na účetprodávajícího
      b) zálohovou fakturou - platba předem na účetprodávajícího
      c) dobírkou - platba kurýrovi v místě určeném kupujícím vobjednávce (hotovost, platba kartou).
     4.2 Společně s kupní cenou je kupujícípovinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží.Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené sdodáním zboží. Kupující prohlašuje, že si je vědom skutečné hodnoty poskytnutéhoplnění a bezvýhradně souhlasí se sjednanou cenou plnění.
     4.3 Kcelkové ceně objednávky do 2500 Kč bez DPH se pro zákazníky na území ČRpřipočítá:
      a) přepravní v hodnotě 210 Kč s DPH, pokud jezboží placený převodním příkazem
      b) přepravní v hodnotě 260 Kč s DPH, pokud je zboží placený na dobírku
     Objednávka nad 2500Kč bez DPH je bez poplatků.
     4.4 Kupní cena je splatnánejpozději při převzetí zboží.
     4.5 Případné slevy z ceny zboží poskytnutéprodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
     4.6 Podle zákona oevidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň jepovinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technickéhovýpadku pak nejpozději do 48 hodin. Kupující souhlasí s vystavením a zaslánímúčtenky elektronickou formou.

     5. Odstoupení od kupní smlouvy

     5.1 Smluvní strany mají právo od kupní smlouvy odstoupit v případechstanovených zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen „občanským zákoníkem“).
     5.2 V případě odstoupení odsmlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu zaslánonebo předáno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ododstoupení. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a,je-li to možné, v původním obalu.
     5.3 Kupující bere na vědomí, že pokud budezboží vrácené kupujícím poškozené, opotřebené či částečně spotřebované, vznikáprodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok naúhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nárokukupujícího na vrácení kupní ceny. Ustanovení § 1833 občanského zákoníku tím nenídotčeno.

     5.4 Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku, v případě zdravotnických prostředků ustanoveními Zákona o léku.

     Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout zpět na sklad zdravotnické pomůcky tříd Is, IIa, IIb z důvodu zajištění správného zacházení se zdravotnickými pomůckami ve smyslu platné legislativy.

     Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout zpět na sklad zdravotnické pomůcky se zkrácenou expirací, z důvodu zajištění správného zacházení se zdravotnickými pomůckami ve smyslu platné legislativy. Na zkrácenou expiraci je kupující předem upozorněn telefonicky, písemně nebo na e-shopu.

     6. Přeprava a dodání zboží

     6.1 Způsob přepravy a dodání zboží volí kupující v objednávce. Podmínkypřepravy a dodání jsou uvedeny na webových stránkách.
     6.2 Prodávající jepovinen buďto sám anebo prostřednictvím dopravce dodat zboží na místo dodání akupující je povinen jej na místě dodání převzít.
     6.3 Nepřevezme-li kupujícízboží při dodání ani v přiměřené dodatečné lhůtě určené prodávajícím, kupnísmlouva se od počátku ruší a prodávající je oprávněn po kupujícím požadovatpoplatek za uskladnění a správu objednávky ve výši 100 Kč (slovy: sto korunčeských). Toto ujednání nebrání stranám uzavřít např. výměnou elektronickékorespondence novou kupní smlouvu se stejným předmětem plnění.
     6.4 Připřevzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalůzboží a v případě jakýchkoliv vad toto neprodleně oznámit přepravci. V případěshledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusíkupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupujícístvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a napřípadnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být bránzřetel.

     7. Reklamační řád (Práva z vadného plnění)

     7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího zavady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecnězávaznými předpisy (zejména ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku).
     7.2Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupnísmlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že zboží jev ujednaném množství, jakosti a provedení. Má-li zboží vadu, za kterou odpovídáprodávající a vztahuje se na něj záruka, má kupující právo zboží u prodávajícíhoreklamovat pro rozpor s kupní smlouvou. Pro posouzení reklamace je nutné, abyreklamované zboží bylo při vrácení prodávajícímu čisté, kompletní a vrácen vsouladu s obecně závaznými hygienickými předpisy anebo hygienickými zásadami.Prodávající je oprávněn odmítnou převzetí zboží a zahájení reklamačního řízení,pokud vrácené zboží nebude splňovat výše uvedené podmínky. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít zboží z důvodu zajištění správného zacházení se zdravotnickými pomůckami ve smyslu platné legislativy a to zdravotnické pomůcky rizikových tříd Is, IIa, IIb, pokud jde o výměnu zboží nebo nesprávně objednané zboží zákazníkem.
     7.3 Kupující nemápráva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklépozornosti poznat již při uzavření smlouvy.
     7.4 Je-li vadné plnění podstatnýmporušením smlouvy, má kupující právo
      a) na odstranění vady dodánímnového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
      b) na odstraněnívady opravou zboží,
      c) na přiměřenou slevu z kupní ceny,nebo
      d) odstoupit od smlouvy.
     Kupující sdělí prodávajícímu, jaképrávo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámenívady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; toneplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, ževady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevuz kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
     Je-li vadné plnění nepodstatnýmporušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenouslevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny neboneodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranitprávní vadu.
     7.5 Prodávající neodpovídá za vady zboží, pokud prodávajícízpůsobil vadu zboží sám kupující před převzetím zboží o vadě věděl, byl na vaduvýslovně upozorněn anebo byla na zboží z důvodu jeho vadnosti poskytnutakupujícímu sleva z kupní ceny vady byly způsobeny neodborným zásahem čimanipulací se zbožím po jeho dodání.

     8. Další práva a povinnosti smluvních stran

     8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní cenyzboží.
     8.2 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součástitvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsouchráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnoučinnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat čineoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraníobchodu.
     8.3 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodupoužívat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mítnegativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu jemožné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníkůprodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
     8.4 Kupující bere navědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahůtřetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu sjejich určením.

     9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

     9.1 Kupující nebo fyzická osoba, která jej zastupuje, souhlasí se zpracovánímtěchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikačníčíslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo(dále společně vše jen jako „osobní údaje“) a to k marketingovým a obchodnímúčelům prodejce a třetích osob.
     9.2 Kupující a jím pověřené osoba souhlasí sezpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv apovinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sděleníprodávajícímu. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřittřetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobníúdaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetíosobě.
     9.3 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (přiregistraci na webové stránce, ve svém uživatelském účtu, při objednávceprovedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinenbez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobníchúdajích.
     9.4 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údajebudou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěnépodobě neautomatizovaným způsobem.
     9.5 Kupující potvrzuje, že poskytnutéosobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolnéposkytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlasse zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemnýmoznámením doručeným na adresu prodávajícího.
     9.6 Požádá-li kupující oinformaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tutoinformaci poskytnout. Prodávající má právo za poskytnutí informace podlepředchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné naposkytnutí informace.
     9.7 Kupující souhlasí se zasíláním informacísouvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickouadresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícímna elektronickou adresu kupujícího. Vytvořením uživatelského účtu (registrací)souhlasí kupující se zasíláním obchodních nabídek a výzev k dokončení kupujícímnedokončeného nákupu tedy se zasíláním nabídek k uzavření kupní smlouvy na zbožívložené kupujícím do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchoduavšak následně neobjednané.
     9.8 Působnost dozorového a dohledového úřadu prooblast ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlemv Praze, na který se může kupující obrátit při porušení ochrany jeho osobníchúdajů prodávajícím.
     9.9 V podrobnostech jsou podmínky zpracování osobníchúdajů a nakládání s nimi zpracovány v dokumentu Zásady pro zpracování osobníchúdajů účinného od 10.01.2022 a zveřejněného na webových stránkáchprodávajícího.

     10. Závěrečná ustanovení

     10.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupnísmlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickoupoštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb(dle volby odesílatele). Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímupísemně v listinné podobě. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické poštyuvedenou v jeho uživatelském účtu.
     10.2 Pokud vztah související s užitímwebové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní(zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českýmprávem.
     10.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné neboneúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupíustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatníchustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadujípísemnou formu.
     10.4 Obě smluvní strany na sebe přebírají nebezpeční změnyokolnosti, a ustanovení § 1765 odst. 1 a 1766 OZ se nepoužije.
     10.5 Připochybnostech o tom, zda bylo zboží dodáno nebo zda byl jiný úkon (volání,odeslání elektronické či faxové zprávy, výzva, upomínka, apod.) proveden, jerozhodující výpis ze systému prodávajícího nebo příslušného dodavatele služebprodávajícího.
     10.6 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit,doplňovat či rušit. Veškeré právní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícímpřed nabytím účinnosti těchto obchodních podmínek zůstávají i nadále vplatnosti, považují se ve svém souhrnu za kupní smlouvu a řídí se obchodnímipodmínkami v příslušném znění.
     10.7 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnostidnem 14.09.2023.

     VER2.-2023-14-09

     Košík obsahuje nepovolené položky

     Zobrazit košík

     Zboží bylo přidáno do porovnání

     Prosím čekejte...
     Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později