Obvaz syntetický0,-
43,-
0
43
0
43
92979wjngdrfaq78