Obvaz syntetický0,-
43,-
0
43
0
43
s5u21f5r6t5v1jdj