Obvaz syntetický0,-
43,-
0
43
0
43
84xx7v1ncpfskr89